AVG & Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Verder werk ik volgens de beroepscode van mijn beroepsvereniging Zhong. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in uw dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na expliciete toestemming van u, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts of een diëtist.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiale toetsing of intervisie.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • De gegevens van uw zorgverzekeraar
  • De datum van de behandeling.
  • Een korte omschrijving van de behandeling
  • Consultkosten.
  • Eventueel supplementen die u meekrijgt ter ondersteuning van de behandeling en hun kosten.

Bij aanvang van de therapie ontvangt u een document ‘Behandelingsovereenkomst’ (of dat van een minderjarige). U kunt dan via ondertekening van dit document aangeven waarvoor u precies toestemming geeft. Uw toestemming vormt voor mij de (wettelijk vereiste) grondslag voor de registratie van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming op ieder moment weer intrekken. Ik mag uw persoonsgegevens dan niet meer gebruiken en geen nieuwe persoonsgegevens meer van u verwerken.

Heeft u in het verleden therapie gevolgd in mijn praktijk? En wilt u meer informatie over de persoonsgegevens die tijdens die therapie zijn geregistreerd? Neem u dan contact met mij op.

Minderjarigen

Volgens de patiëntenrechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) het gezag toe. Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Zij geven hun toestemming via bovengenoemde behandelingsovereenkomst. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de therapeut van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

De Autoriteit Persoonsgegevens

Tijdens het verwerken van persoonsgegevens volg ik de voorschriften zoals deze zijn bepaald in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het wetsvoorstel Uitvoeringsweg AVG. Dat betekent onder meer dat ik uiterste zorgvuldigheid betracht bij het verwerken en bewaren van persoonsgegevens, en voor zowel de rechtmatigheid als de beveiliging van deze verwerking onder het toezicht sta van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van Autoriteit Persoonsgegevens kunt u uw rechten en aanvullende bepalingen lezen.

Bewaartermijn

De cliëntdossiers worden 20 jaar bewaard, voortvloeiende uit mijn verplichtingen aan de belastingdienst en het door mijn beroepsvereniging aangegeven advies ter ondersteuning van eventuele geschillen over de behandeling. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling, bijvoorbeeld bij een chronische ziekte.

Uitnodiging

De bescherming van uw privacy is voor mij erg belangrijk. En ook of u zich als cliënt prettig en zeker voelt bij de manier waarop ik omga met toch zeer persoonlijke informatie. De bescherming van persoonsgegevens is sinds 25 mei 2018 nadrukkelijk(er) geregeld dan voorheen via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), en dat betekent meer waarborgen, en meer rechten voor u. Toch is ‘privacy’ meer dan alleen de handhaving van regels. Ik nodig u daarom van harte uit om, indien u hierover vragen, opmerkingen of wensen heeft, hierover contact met mij op te nemen.